Projekt PREDATOR

PREDATOR II


Již druhým rokem se marketingová firma Leemon Concept zapojila do dotačního Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách, který pravidelně vyhlašuje Moravskoslezský kraj pro firmy, které sdílejí přesvědčení, že studium je třeba podpořit dobrou praxí.

 

Stejně jako v předchozím ročníku se stáže v Leemonu účastnili tři žáci z oboru marketingu a reklamy, a to v době od ledna do června 2019. Během realizace tohoto programu byli stážisté pod vedením svých mentorů zapojeni do tvorby reálných zakázek a zkusili si celou řadu činností, které jsou s oborem marketingu spjaté. V závěru projektu byl již kladen důraz na jejich zapojení v oblastech, ve kterých vynikají a ve kterých se chtějí v budoucnu více profilovat. Ačkoliv účast v tomto projektu byla pro stážisty časově náročná, neboť musely skloubit své školní povinnosti se závazky projektu, všichni se shodli na jednoznačném efektu vynaloženého úsilí. Obrovským přínosem pro jejich budoucí zaměstnanost je zkušenost s reálným chodem ve firmě a zdokonalení se v praktických dovednostech.

 

 


 

2018

 

V rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách obdržela reklamní agentura Leemon pro rok 2018 dotaci na realizaci projektu PREDATOR.


Cílem projektu byly odborné stáže pro žáky 2. a 3. ročníků středních škol zaměřených na design a marketing. Účast v projektu umožnila žákům získat odborné zkušenost při vývoji reálných produktů, což zvýšilo jejich odborné kompetence pro uplatnění na trhu práce. Vybraní žáci byly začleněni do pracovních týmů agentury, podíleli se na návrzích i zpracování produktu, účastnili se eventových a promo akcí, a to vše pod dohledem zkušených mentorů.


Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem neinvestiční dotace je Moravskoslezský kraj. Dotační program přispívá k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016.